A A A

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια, για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας, που θα αναλάβει να ελέγξει τις υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων για τις τέσσερις πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικές άδειες, αποφάσισε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του News247, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, με εντολή του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, καθώς η εταιρεία ή κοινοπραξία που θα επιλεγεί από το διαγωνισμό θα αναλάβει να ελέγξει τους φακέλους των υποψηφίων, τα οικονομικά στοιχεία και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να αναρτηθεί σήμερα το μεσημέρι στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.media.gov.gr, και στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ggk καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Έτσι γίνεται ένα ακόμη βήμα, προκειμένου όπως είχε αναγγείλει ο κ.Παππάς στη συνέντευξη του στο News247, το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού για τις τέσσερις άδειες να αναρτηθεί στις 15 Απριλίου.

Πρακτικά το πολύ τέσσερις- πέντε διεθνούς εμβέλειας εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τα κριτήρια που τίθενται από τον πρόχειρο διαγωνισμό. Σημειωτέον δε ότι διεξάγεται πρόχειρος διαγωνισμός με σταθμισμένα κριτήρια λόγω του μεγέθους του έργου, καθώς σύμφωνα με την απόφαση η δαπάνη για τον έλεγχο που θα ασκηθεί δε δύναται να ξεπεράσει τα 40.000 ευρώ (για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός).

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), καθώς και Κοινοπραξίες των πιο πάνω εταιριών.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, το «Διεθνές Πρότυπο Δικλείδων Ποιότητας 1» περιλαμβάνει ένα αναλυτικό πλαίσιο που υποχρεώνει μεταξύ των άλλων τους Ορκωτούς Ελεγκτές να αναλαμβάνουν ελέγχους μόνον εφόσον διαθέτουν επαρκείς πόρους για την άρτια εκτέλεσή τους. Οι πόροι αυτοί σχετίζονται μεταξύ άλλων με το διαθέσιμο προσωπικό και την εμπειρία του, αλλά και με τις υλικοτεχνικές υποδομές, τα προγράμματα ελέγχου, τις ειδικές εφαρμογές και κυρίως τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών.

Τίθενται επίσης προϋποθέσεις που αφορούν στο μέγεθος της εταιρείας, την εμπειρία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 • Η ελεγκτική εταιρία ή η κοινοπραξία, να έχει πραγματοποιήσει ετήσιο κύκλο εργασιών κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 εκ. €, στις τρείς προηγούμενες ολοκληρωμένες χρήσεις πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του διαγωνισμού.
 • Το συνολικό απασχολούμενο ελεγκτικό προσωπικό που είναι εγγεγραμμένο στο ΣΟΕΛ, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, για την ελεγκτική εταιρία ή την κοινοπραξία, να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτομα.
 • Οι απασχολούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΟΕΛ, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, για την ελεγκτική εταιρία ή την κοινοπραξία, να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα.
 • Η ελεγκτική εταιρία ή η κοινοπραξία, να λειτουργεί νόμιμα ως οντότητα εγγεγραμμένη στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τουλάχιστον για τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Η ελεγκτική εταιρία ή κοινοπραξία να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία για τα πέντε έτη πριν την διενέργεια του διαγωνισμού σε ελέγχους σχετικούς με το αντικείμενο.
 • Η ελεγκτική εταιρία ή κοινοπραξία, να έχει εμπειρία στα πέντε έτη πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, σε ελέγχους σημαντικών φορέων του δημόσιου τομέα ή του πιστωτικού συστήματος.
 • Η ελεγκτική εταιρία ή η κοινοπραξία πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3693/2008 εναρμονισμένου με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (ISQC1) και σε περίπτωση πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, να μην έχει κριθεί αυτό το σύστημα ποιοτικού ελέγχου αναποτελεσματικό.
 • Η ελεγκτική εταιρία ή κοινοπραξία πρέπει να δηλώσει αν θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο λογισμικό για τη διενέργεια του ελέγχου και αν χρησιμοποιήσει τα βασικά του χαρακτηριστικά και το φορέα πιστοποίησής του, αν υπάρχει. Η μη εφαρμογή ειδικού πιστοποιημένου λογισμικού δεν συνεπάγεται απόρριψη του υποψηφίου, αλλά θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Η αξιολόγηση θα γίνει με σταθμισμένα κριτήρια. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά θα καταλαμβάνει το 80% της συνολικής βαθμολογίας και η οικονομική προσφορά το 20%.

Το έργο, που θα αναλάβει η εταιρεία ή κοινοπραξία, αφορά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης αδειών «Παροχής υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Ο έλεγχος της πληρότητας, δεν υποκαθιστά το έργο των αρμόδιων επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού οι οποίες θα εκτελέσουν κανονικά τα καθήκοντά τους, αλλά το συμπληρώνει.

Θα εξετασθεί η ορθότητα εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 12 του Ν. 4339/2015 καθώς και του αντίστοιχου περιεχομένου της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Ειδικότερα ο οίκος ή κοινοπραξία, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει να ελέγξει:

 • Τη νομική μορφή των υποψηφίων
 • Το μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων
 • Την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών
 • Το πόθεν έσχες των υποψηφίων και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται για συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαγωνιστική διαδικασία, πιθανή επιρροή που ασκούν σε άλλα τηλεοπτικά μέσα, τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαθέτουν και τυχόν νομικές καταδίκες τους.
 • Τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη σχετική διακήρυξη, αναφορικά με το προσωπικό που θα απασχολήσουν οι διαγωνιζόμενοι
 • Ζητήματα φορολογικής, ασφαλιστικής και τραπεζικής ενημερότητας των προσώπων που αναφέρονται, ζητήματα πτώχευσης ή ανάλογων καταστάσεων, ζητήματα πρόσθετων ασυμβίβαστων και όσα άλλα θέματα ορίζει ο νόμος.

Ο ανάδοχος του έργου δεν πρέπει να είναι τακτικός ελεγκτής του υποψηφίου κατά τις δύο προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

 News247.gr