A A A

Με ψήφισμά του, από τις 20 Ιουλίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Πεντέλη και καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα, σημειώνοντας ότι «τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η υπαρκτή κλιματική κρίση δεν μπο­ρούν να είναι άλλο­θι για την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης δασών με επί­κε­ντρο την ΠΡΟΛΗΨΗ».

Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους, της Πεντέλης, του Γέρακα, της Παλλήνης και του Πικερμίου, καθώς και όλων των περιοχών που για μια ακόμα φορά δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, αλλά και στο προσωπικό της πυροσβεστικής και στους εθελοντές, που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

»Είναι αδια­νό­η­το μία δασι­κή πυρ­κα­γιά να εισχω­ρεί με αυτόν τον τρό­πο μέσα στον αστι­κό ιστό της πρω­τεύ­ου­σας όπου, καίγοντας σπίτια παραλίγο να κάψει το Νοσοκομείο και έφτασε σε κεντρι­κούς δρό­μους, όπως η Αττι­κή οδός και η Λεω­φό­ρος Μαρα­θώ­νος, όπου πέρα απ’ τα χιλιάδες σπί­τια, υπάρ­χουν και βιο­μη­χα­νί­ες, που αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο ενός πολύ επι­κίν­δυ­νου ατυχήματος.

»Ο λαός της περιο­χής και εμείς μαζί του, έχει κάθε λόγο να αισθά­νε­ται οργή και αγα­νά­κτη­ση, βλέ­πο­ντας να κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές, να χάνο­νται κόποι μιας ζωής, να κατα­στρέ­φε­ται το φυσι­κό περι­βάλ­λον, βλέ­πο­ντας τα περι­πο­λι­κά να είναι περισ­σό­τε­ρα από τα πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα και τις υδρο­φό­ρες. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που κάθε χρό­νο είναι στο “ίδιο έργο θεατής”.

»Για μία ακό­μη φορά ζού­με τη διά­ψευ­ση των κυβερ­νη­τι­κών δια­βε­βαιώ­σε­ων για “την πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα και επάρ­κεια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού”. Ζού­με τις τρα­γι­κές συνέ­πειες σ’ αυτό το διαρκές έγκλη­μα που συντε­λεί­ται με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων.

»Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτού του είδους την αντιμετώπιση από μέρους της πολιτείας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η υπαρκτή κλιματική κρίση δεν μπο­ρούν να είναι  άλλο­θι για την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης δασών με επί­κε­ντρο την ΠΡΟΛΗΨΗ.

»Αυτή είναι η βασι­κή αιτία για μία ακό­μη κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, που σε συν­δυα­σμό με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης από τα μεγάλα συμφέροντα έχει οδη­γή­σει σε μει­κτές ζώνες ‑οικι­στι­κές και δασι­κές- λει­τουρ­γώ­ντας ως εύφλε­κτη ύλη»

»Απαι­τού­με από την κυβέρ­νη­ση να πάρει άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα ‑αυτά που έπρε­πε να έχει ήδη πάρει και δεν το έκα­νε- προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα, καθώς η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος είναι ακό­μη μπρο­στά. Εδώ και τώρα:

Να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές και τα μέσα, με έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση απ’ τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Να δια­σφα­λι­στεί η στέ­γα­ση, φιλο­ξε­νία και στή­ρι­ξη για τις άμε­σες ανά­γκες των πυρό­κλη­κτων περιοχών.

Να υπάρ­ξει άμε­ση κατα­γρα­φή των ζημιών και απο­κα­τά­στα­ση και απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων», καταλήγει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.