A A A

Την Τετάρτη 28-03-2018, και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ∆ήµου Κηφισιάς) η 7η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τα εξής θέµατα:

 

Α. Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

B. Έκτακτα θέµατα 

Γ. Τακτικά θέµατα 

1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2018. 

2. Έγκριση της 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. Έτους 2018. 

3. Έγκριση: α) της µεταστέγασης του Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς στο κτήριο του ΟΑΕ∆ επί των οδών Τατοΐου και Γ. Λύρα καθώς και της µεταστέγασης του 1ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας σε χώρους του 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς επί των οδών Πατρών και Κορίνθου και β) της κάλυψης των σχετικών δαπανών που απορρέουν από τη µεταστέγαση και µεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισµού από το ∆ήµο Κηφισιάς. 

4. Εκ νέου καθορισµός της οδού Κοκκιναρά από τον αριθµό 54 έως τον αριθµό 78 κατά την διαγράµµιση, ως κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας (Αγορά Παραγωγών Βιοκαλλιεργητών - Farmer’s Market) για το έτος 2018». 

5. Επί της 55/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων εκτός των επιβατικών στην οδό Νικολάου Σιαλµά, στην Κηφισιά». 

6. Επί της 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Λήψη µέτρων για τη µείωση ταχύτητας των οχηµάτων επί της οδού Ξενίας, στην Κηφισιά». 

7. Επί της 75/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «∆ιαπλάτυνση πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών ∆ηληγιάννη και Στροφυλίου στο Ο.Τ. 86 στην Κηφισιά». 

8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση και επέκταση της σύµβασης χρησιδανείου, µεταξύ του Κοινωφελούς Σωµατείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ». 

9. Επικαιροποίηση της 527/2000 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση εφαρµογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο - Καφέ) επί της οδού Κολοκοτρώνη 37 & ∆ηληγιάννη , Ο.Τ. 68, Κηφισιά. 

10. Επικαιροποίηση της 71/1996 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση εφαρµογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο - Καφεζαχαροπλαστείο) επί της οδού Κολοκοτρώνη 35, Ο.Τ. 68, Κηφισιά. 

11. Περί αποδοχής της χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου Κηφισιάς». 

12. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προµήθειας κάδων απορριµµάτων δαπάνης (µε Φ.Π.Α.) 149.544,00€ ΚΑ 20.7135.11 προϋπολογισµού 2018, β)έγκριση της µε αριθµό 5/2017 µελέτης της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γ)εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 

13. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.585,96 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2018. 

14. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας µίσθωσης λεωφορείων µε οδηγό για µεταφορά προσώπων, µαθητών των παιδικών σταθµών και µελών του ΚΑΠΗ συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.) 65.200,00€ το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.02 µε τίτλο «Μεταφορές προσώπων, µαθητών των Παιδικών Σταθµών και µελών των ΚΑΠΗ του προϋπολογισµού του 2018 β) έγκριση της µε αριθµό 2/2018 µελέτης της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισµού και Πολιτισµού και γ) εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 

15. Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018. 

16. Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. «Ανθοκοµική Έκθεση ∆ήµου Κηφισιάς» οικ. έτους 2018. 

17. Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισµού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήµου Κηφισιάς, οικ. έτους 2018. 

18. Έγκριση Απολογισµού Οικονοµικού έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ». 

19. Κατανοµή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2017 ποσού 72.590,95 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (αποφ. 10/18 ∆ΕΠ). 

20. Κατανοµή επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ Α΄ δόσης 2018 ποσού 76.884,50€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, (αποφ. 13/18 ∆ΕΠ). 

21. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού 2016» µε αναθεώρηση. 

22. Έγκριση 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο∆ΩΝ 2016». 

23. Έγκριση 2ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Περιφράξεις παιδικών χαρών ∆ήµου Κηφισιάς». 

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού οδού Αγ. Τρύφωνος» µε αρ. µελέτης: 121/2010. 

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σύνδεση Αγωγού Πλάτωνος µε Αντλιοστάσιο Οδού Ισµήνης» µε αρ. µελέτης: 27/2016.

26. Έγκριση αποζηµίωσης επικειµένων στην περιοχή «Αδάµες - Γράµµος - Φοίνικας» της Π.Ε. 13 της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς των ιδιοκτησιών µε κωδικούς αριθµούς κτηµατογράφησης: 0129005 και 0129011, στο Ο.Τ. 1053. 

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προµήθειας εξοπλισµού για το νέο Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ». 

28. Μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής (οικογενειακού τάφου) επ΄ονόµατι Κλεοπάτρας χήρας Αντωνίου Μιχλ σε τάφο «τιµής ένεκεν» στο Κοιµητήριο Κηφισιάς. 

29. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. 

30. Έγκριση για κοπή συστάδας δέντρων σε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο (οδόστρωµα). 

31. Λήψη απόφασης για «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας». 

32. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.437,76€, σε βάρος του Κ.Α.: 00.6739.02 «∆ιάφορες επιστροφές εσόδων». 

33. Επιστροφή ποσού 94,50€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

34. Επιστροφή ποσού 992,94€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

35. Επιστροφή ποσού 272,56€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

36. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

37. ∆ιαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίµων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 4.391,10€, λόγω τακτοποίησης µε το Ν. 4178/2013. 

38. ∆ιαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίµων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 576.033,16€, λόγω τακτοποίησης µε τον Ν. 4178/2013 και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. 

39. ∆ιαγραφή οφειλής ΤΑΠ συνολικού ποσού 302,10€. 

40. ∆ιαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωµένους χρηµατικούς καταλόγους συνολικού ποσού 491,89€. 

41. ∆ιαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηµατικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., λόγω εσφαλµένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους. 

42. Επί αιτήµατος για διαγραφή ποσού 20€ από παράβαση Κ.Ο.Κ.. 

43. Έγκριση Καταστροφής Άχρηστων Υλικών.