A A A

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου,  Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Πασχάλιος Ἐγκύκλιος 2022

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου,  Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος

κ. Κυρίλλου.

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σάλπισμα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας ἀπευθύνει στὸν σημερινὸ κουρασμένο καὶ πληγωμένο ἄνθρωπο ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀποτελεῖ, ἀλήθεια, τοῦτο τὸ χαρμόσυνο σάλπισμα, ἐλπιδοφόρο παρένθεση στὰ ἀπαισιόδοξα μηνύματα τοῦ κόσμου, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια μᾶς κατακλύζουν καὶ ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ αὔριο.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ καιροί μας εἶναι κρίσιμοι καὶ πικροί. Τά διεθνῆ προβλήματα περιπλέκονται. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση μαίνεται. Ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ τρομοκρατία καὶ ἡ βία ἐπεκτείνονται. Οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ αἱματοχυσίες δέν σταματοῦν, μὲ ἀποκορύφωμα τήν τελευταία μεταξὺ ἀδελφῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν λαῶν στήν Οὐκρανία. Ἡ ἐκμετάλλευση καὶ ἡ ἀδικία συνεχίζονται. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἀξία, συνεχῶς ὑποβιβάζεται.

Ὅμως, πίσω καὶ πέρα ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ δυσάρεστα, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀποκαλύπτει μιὰ ἄλλη διάσταση τῆς ζωῆς. Μέσα σὲ αὐτὴν οἱ ἀνθρώπινες ἀτέλειες καὶ ἀδυναμίες, οἱ πόνοι καὶ οἱ πίκρες, τὰ πάθη καὶ οἱ ἐχθρότητες, γίνονται αἰτίες ὄχι πιὰ καταδίκης καὶ καταστροφῆς, ἀλλὰ μετάνοιας καὶ σωτηρίας.

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου στὴν γῆ εἶναι μιὰ συνεχὴς πορεία ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση. Εἶναι πορεία ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή, ἀπὸ τὸν χρόνο στὴν αἰωνιότητα. Ἡ πορεία αὐτὴ εἶναι ἀνήφορος, γεμάτος δυσκολίες καὶ κινδύνους. Εἶναι πορεία ποτισμένη μὲ ἱδρῶτα καὶ δάκρυ καὶ αἷμα. Ὅμως, στὸ τέρμα αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει πάντα ἡ δικαίωση. Μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ μαρτυρία τῆς Ἱστορίας καί ἡ πεῖρα τῆς ζωῆς. Μᾶς τὸ ἐγγυᾶται τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἀνάσταση. Στὴν ζωὴ κανείς δὲν νίκησε χωρὶς νὰ ἀγωνιστεῖ, δὲν χάρηκε δίχως νὰ πονέσει, δὲν ἀναστήθηκε χωρίς νὰ σταυρωθεῖ.

Τοῦτες τὶς ἐλπιδοφόρες ἀλήθειες μᾶς θυμίζει ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἡ «ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων», ὅπως τὴν χαρακτηρίζει ὁ ὑμνογράφος. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί εὐφροσύνης γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τοῦτες τὶς ἡμέρες μιὰ νικητήρια κραυγὴ ἀκούγεται σὲ ὁλόκληρη τὴν γῆ, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, βγαλμένη ἀπὸ ἑκατομμύρια στόματα. Ἀκούγεται τόσο δυνατὴ καὶ χαρμόσυνη, ὥστε νὰ καλύπτει τοὺς θορύβους τῶν μηχανῶν, τίς κλαγγὲς τῶν ὅπλων, τὰ βογγητὰ τῶν πληγωμένων, τοὺς ἀναστεναγμοὺς τῶν «κοπιώντων καί πεφορτισμένων». «Χριστός Ανέστη»!

Αὐτὸ τὸ θριαμβευτικὸ σάλπισμα, σάλπισμα νίκης καὶ χαρᾶς, ἄς ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς. Ὅλοι, χωρὶς ἐξαίρεση. Δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοί. Πιστοὶ καὶ ἄπιστοι. Πλούσιοι καὶ φτωχοί. Μεγάλοι καὶ μικροί. Φίλοι καὶ ἐχθροί. Ἀφοῦ γιὰ ὅλους ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Ἄς ξεχάσουμε ὅ,τι κάνει ἄσχημη καὶ πικρὴ τὴν ζωή μας. Τὰ προβλήματα, τοὺς πόνους, τὶς ἐχθρότητες. Ἄς ἑνώσουμε, τὰ χέρια μας καὶ τὶς ψυχές μας. Ἄς δώσουμε τόν ἀναστάσιμο ἀσπασμό. Ἀσπασμὸ ἀγάπης καὶ εἰρήνης. Ἄς προσευχηθοῦμε στὸν Ἀναστάντα Κύριο νὰ πάψουν οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις τῶν λαῶν. Καὶ ὕστερα ἄς πάρουμε, χαρούμενοι καὶ αἰσιόδοξοι, τὸν δρόμο, τὸν ἀνήφορο ποὺ ἔχομε νὰ βαδίσομε. Τὸ μέλλον εἶναι δικό μας. Ὁ ἀναστημένος Χριστός, δοξασμένος καὶ παντοδύναμος, στέκεται μπροστά μας καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ἀρχίσουμε μιὰ νέα ζωή. Νὰ χτίσομε ἕναν καινούργιο κόσμο. Νά ἀναστηθοῦμε καὶ νὰ ἀναστήσομε τὴν ἀνθρωπότητα.

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μέ πατρικές ἀναστάσιμες εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος Κύριλλος